• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering RODA ‘23

  Beste leden van RODA ’23,

  Het is al bijna weer zover, onze jaarlijkse ledenvergadering! We kijken er naar uit met u samen bij te praten wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd en gedaan en om plannen te maken voor het komende jaar. Komt u ook? We kijken uit naar uw komst!

  Graag tot 6 december, inloop en doorlezen stukken vanaf 19.30 uur en start om 20:00 uur in de kantine van RODA ’23!

  Getekend,
  Het bestuur.

  Agenda Jaarvergadering

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2022 en de buitengewone algemene ledenvergadering van 10 mei 2023
  4. Terugkoppeling vragen vorige ledenvergadering
  5. Financieel verslag Seizoen 2022-2023
   a. Jaarverslag seizoen 2022-2023
   b. Verslag van de kas commissie
   c. Begroting seizoen 2023-2024
   d. Benoeming kas commissie
   e. Vaststelling contributie
  6. Samenstelling bestuur: Chris Schut en William Gijse die al enige tijd ad-interim de bestuursfuncties Secretaris en Jeugd Zaken invullen zijn verkiesbaar. Sandra Leenders (Integratie en Duurzaamheid) treedt af. Mensen die het bestuur willen versterken zijn van harte welkom.
  7. Toestemming tot het aangaan van overeenkomsten, zoals het kopen, huren of verhuren van onroerende goederen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting